Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klienta

 

Na podstawie art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), informujemy iż:

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tomi Markt sp. z o.o. z siedzibą
w Gogolinie przy ul. Pawła 5, 47-320 Gogolin.  Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować:

–      dzwoniąc pod numer telefonu: 77 4076950

–      pisząc na adres e-mail: odo@tomimarkt.pl

–      pisząc na adres pocztowy siedziby Administratora.

2.  Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a) zawarcia i realizacji umowy (podstawa prawna 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) wypełniania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności dokumentowania sprzedaży
i rozliczeń z tytułu sprzedaży, prowadzenia dokumentacji księgowej
oraz dokonywania rozliczeń podatkowych, zgodnie z wymogami
in. następujących przepisów prawa:

–        ustawa o podatku od towarów i usług;

–        ustawa o rachunkowości;

–        ustawa Ordynacja podatkowa;

c) prowadzenia działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na postawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

d) w pozostałych przypadkach – jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), takich jak:

–        utrzymywanie kontaktów z klientami;

–        prowadzenie działań marketingowych bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej;

–        zarządzenie procesem obsługi klientów, w tym wykonywanie czynności administracyjnych, wykonywanie analiz statystycznych i opracowywanie raportów;

–        ustalanie i  dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi;

–        prowadzenie postępowań sądowych i windykacyjnych;

–        zapewnianie bezpieczeństwa osób i ochrona mienia poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego;

–        zapewnianie ciągłości działania oraz ochrona danych poprzez wykonywanie i przechowywanie archiwalnych, roboczych lub awaryjnych kopii danych oraz zachowanie ich integralności i testowanie poprawności;

–        zapewnianie bezpieczeństwa danych oraz ochrona infrastruktury IT poprzez stosowanie monitoringu sieci, stanowisk roboczych
i oprogramowania.

 

3.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych:

a) w zakresie danych przetwarzanych w celu zawarcia i realizacji umowy
(na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – jest wymogiem umownym, a skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i realizacji tej umowy;

b) w zakresie danych przetwarzanych w celu wypełniania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO) – jest wymogiem ustawowym, podanie tych danych jest obowiązkowe, a skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości wypełnienia obowiązków prawnych przez Administratora i potencjalnie naruszenie przepisów prawa;

c) w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, a skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości realizacji poszczególnych, wskazanych wyżej celów przetwarzania.

4.  Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres niezbędny
do realizacji wyżej wskazanych celów, tj.:

a) w zakresie danych przetwarzanych w celu w celu zawarcia i realizacji umowy
(na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – do czasu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy;

b) w zakresie danych przetwarzanych w celu wypełniania ciążących
na Administratorze obowiązków prawnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO) – przez okres wskazany w przepisach prawa,
z których wynikają te obowiązki;

c) w zakresie danych przetwarzanych do celów prowadzenia działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na postawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – przez okres na jaki udzielono zgody lub do czasu jej wycofania;

d) w zakresie danych przetwarzanych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do czasu realizacji tych celów
albo do czasu wniesienia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania.

5.  W związku z przetwarzaniem danych osobowych we wskazanych wyżej celach, Pani/Pana dane mogą być przez nas udostępnione następującym kategoriom odbiorców:

–      organom państwowym lub podmiotom uprawnionym do uzyskiwania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa (np. operatorom systemów płatniczych, bankom, operatorom pocztowym, radcom prawnym/adwokatom);

–      podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego (zgodnie z wymogami określonymi w art. 28 RODO), w związku ze świadczonymi przez nich usługami (np. dostawcom usług IT, podmiotom zapewniającym obsługę finansowo-księgową, podmiotom świadczącym usługi doradcze).

6.  Nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do Państw trzecich
(poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do organizacji międzynarodowych.

 

7.  Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

b) sprostowania (poprawienia) danych;

c) usunięcia danych;

d) ograniczenia przetwarzania danych;

e) przenoszenia danych;

f) wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (czyli przetwarzania danych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody);

g) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f (czyli przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią);

h) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Przysługujące Pani/Panu prawa opisano w art. 12-23 oraz art. 77 RODO. Tekst RODO jest dostępny pod adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy kontaktować się z Administratorem. Dane kontaktowe wskazaliśmy powyżej.

8.  Nie będziemy wobec Pani/Pana podejmować decyzji opartych wyłącznie
na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.